Målsättning:
Undla Bygg och Städ AB skall bidra till en miljövänligare byggnation, vad avser val av material, hantering och transporter.

Leverantörer:
Undla Bygg och Städ väljer sina leverantörer omsorgsfullt med hänsyn till miljöaspekten.

Avfall:
För att nedbringa mängden spill på enskilda objekt, genomförs noggranna uppmätningar av aktuella ytor. Eventuellt spill av återvinningsbara produkter källsorteras direkt på arbetsplatsen. Undla Bygg och Städ AB verkar aktivt gentemot beställare för att få möjlighet att källsortera avfall, på varje enskild arbetsplats, mot leverantörer för att få tillstånd ett fungerande retursystem av råvaruspill.

Miljöfarligt avfall skall hanteras enligt förordningen om miljöfarligt avfall. SFS 1985:841

Transporter:
Undla Bygg och Städ AB strävar i varje enskild objekt att kunna nedbringa mängden transporter i största möjliga utsträckning. Vi strävar efter att nyttja samlastningsfördelar maximalt, allt material går direkt till arbetsplatsen, samt materialet beställs i så exakta mängden som möjligt för det enskilda objektet.

Material- och systemval:
Val av byggnadsmaterial och tekniska system, utformning och konstruktioner, planering och genomförande av produktion skall inriktas på att eliminera grogrunder för hälsoproblem. Byggnaden skall kunna renoveras/repareras utan att onödigt mycket material behöver kasseras.

Dokumentation av inbyggt material:
I AF2.25 anges att entreprenören skall upprätta specifikation av samtliga varor som används i entreprenaden. För att säkerställa att allt material kommer med samt att de insamlade uppgifterna är överskådliga  bör HUS AMA:s kodrubriker användas.

Uppföljning av uppnått resultat:
Gemensamt skall vi inom företaget, årligen med samtliga anställda, gå igenom och säkerställa att miljöplan följs samt att se om denna kan förbättras.